User login

Languages

Verkoopsvoorwaarden

1. Onderhavige clausules zijn de enig geldende tussen partijen. De klant doet afstand van alle bepalingen en voorwaarden die in tegenstrijd zijn met de hieronder vermelde voorwaarden. De uitvoering van een klantenorder met andere bepalingen en voorwaarden erop vermeld impliceert geenszins onze aanvaarding ervan, doet in hoofde van de koper geen rechten ontstaan die afwijken van onderhavige bepalingen. Indien een bestelbon of een contract werd opgesteld primeren de clausules ervan op onderhavige clausules. De vennootschap kan hierbij enkel rechtsgeldig verbonden worden door een van de bestuurders.

 
2. De verkoper staat niet in voor gebreken die zichtbaar zijn en die de koper zelf heeft kunnen waarnemen. Eventuele verborgen gebreken moeten binnen de 8 dagen na de levering schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Na deze termijn zal de levering beschouwd worden als zijnde uitdrukkelijk aanvaard. 
 
Klachten betreffende afwijkingen in hoeveelheden dienen eveneens binnen de 8 dagen na de levering schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. De afwijkingen in hoeveelheden dienen op de afleveringsbon of de vervoersdocumenten te worden vermeld, bij gebreke waarvan de koper de levering uitdrukkelijk aanvaard. 
 
Klachten kunnen niet meer aanvaard worden als de koper de geleverde producten heeft verwerkt, of aan derden heeft doorgeleverd.
 
Klachten van welke aard ook, schorten de betalingsverplichtingen van de koper nimmer op . Het recht van reclamatie vervalt indien de producten door de koper werden gewijzigd of gerepareerd.
 
Waarborg is deze die door de fabrikant gegeven wordt, met een maximum van  1 jaar te rekenen vanaf de aankoopdatum. De waarborg houdt uitsluitend in dat de goederen naar best vermogen worden hersteld, of indien nodig vervangen. 
 
Bij terugzending van de goederen aan de verkoper dient de oorspronkelijke verpakking gebruikt te worden. Beschadiging wegens onvoldoende of slechte verpakking is ten laste van de koper. De koper dient steeds de gegevens m.b.t. herkomstvermelding der toestellen te bewaren. Terugzending aan de verkoper dient franco te gebeuren, en kan enkel na ontvangst van een retourbon, ingevuld en ondertekend door de verkoper. Herstelde goederen worden aan de koper teruggezonden op zijn kosten. 
 
Alle andere retours zoals teveel of onjuist bestelde goederen door de klant kunnen niet aanvaard worden.
 
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn al onze facturen contant betaalbaar te Wilrijk. In geval van niet betaling op de overeengekomen datum is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd tegen een interestvoet van 2 % boven de wettelijke interestvoet met een minimum van 12 %. Tevens zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het onbetaald gebleven bedrag verschuldigd zijn, met een minimum van  € 65. Bij gefractioneerde levering kan de verkoper een factuur zenden betreffende de reeds geleverde goederen. Bij niet-betaling daarvan kan de verkoper prestatieuitstel inroepen betreffende de nog te leveren goederen.
 
In geval van niet betaling op de overeengekomen datum zullen alle verdere leveringen contant dienen te gebeuren, en vervallen derhalve alle commerciële en financiële overeenkomsten die afwijken van onze standaard verkoopsvoorwaarden. 
 
Facturen die niet contant betaald worden kunnen door de verkoper worden overgedragen aan zijn kredietverzekeraar.
 
3. Bij ontbinding van de overeenkomst ten laste van de cliënt is deze een forfaitaire schadevergoeding van 30 % van de verkoopprijs verschuldigd. Indien de artikelen maatwerk, of series buiten het normale productengamma van de verkoper  betreffen is de schadevergoeding echter 100% van de verkoopprijs.
 
4. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 
5. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan.
 
6. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en interesten.
 
7. EIGENDOMSVOORBEHOUD : De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De door de koper betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop door ons.
 
8. In geval van herverkoop van goederen, zelfs verwerkt, eigendom van de verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.
 
9. Het trekken en/of aanvaarden van wissels, cheques of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
 
10. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Antwerpen of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd. Zonder andersluidende bepaling zijn partijen overeengekomen dat enkel Belgisch recht van toepassing is op deze overeenkomst.
 
11. Alle afmetingen en publieke verkoopsprijzen zijn louter indicatief en kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging gewijzigd worden.

© Copyright /// GeVe Verlichting Wilrijk /// All rights reserved